Gửi hvàagrave;ng đi Úc lvàagrave; ngvàagrave;nh dịch vụ đang được khvàaacute;ch hvàagrave;ng ưa chuộng sử dụng dịch vụ. Nước Úc ngvàagrave;y cvàagrave;ng cvàoacute; nhiều sinh vivàecirc;n du học, người Việt Nam định cư đvàocirc;ng nhất tại cvàaacute;c vvàugrave;ng như: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth,… của Australia nvàecirc;n rất nhiều hvàagrave;ng hvàoacute;a được chuyển đến cho người nhvàagrave; sinh sống tại đvàacirc;y.

vương quốc Úc – Một mảnh đất phong phvàuacute;, ngvàocirc;i nhvàagrave; tuyệt đẹp của cvàaacute;c thắng cảnh tự nhivàecirc;n thvàuacute; vị, trvàugrave; phvàuacute; & lvàagrave; một vương quốc đa văn hvàoacute;a với nvàeacute;t đặc trưng đvàoacute; lvàagrave; chvàagrave;o đvàoacute;n mọi quốc tịch, nơi sản xuất vvàagrave; tvàocirc;n givàaacute;o. Đvàoacute; cũng chvàiacute;nh lvàagrave; lvàyacute; do tại sao người Việt Nam định cư sinh sống, học tập & lvàagrave;m việc ở đvàacirc;y rất nhiều.

bởi vvàigrave; vậy, nhu cầu vận chuyển hvàagrave;ng từ Việt Nam sang Úc ngvàagrave;y cvàagrave;ng tăng mạnh. Để đvàaacute;p ứng nhu cầu cao đvàoacute;, FLY Express đvàatilde; ra mắt như một phương tiện để hỗ trợ quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng khi họ cvàoacute; nhu cầu gửi hvàagrave;ng đi Úc với mức cước phvàiacute; cực kvàigrave; phải chăng cvàugrave;ng với chất lượng tuyệt vời khiến khvàaacute;ch hvàagrave;ng hvàagrave;i lvàograve;ng tuyệt đối.

Vvàigrave; sao nvàecirc;n chọn FLY Express gửi hvàagrave;ng đi Úc

FLY Express đvàatilde; vvàagrave; đang gvàoacute;p phần khvàocirc;ng nhỏ vvàagrave;o chuỗi cung ứng vận tải khi cung ứng hvàagrave;ng loạt cvàaacute;c dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi mọi nơi trvàecirc;n toàn cầu trong đvàoacute; nổi trội nhất lvàagrave; dịch vụ vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a gửi đi Úc. Tại sao cvàoacute; rất nhiều khvàaacute;ch hvàagrave;ng lại chọn dịch vụ vận chuyển gửi hvàagrave;ng hvàoacute;a đi Úc – Australia tại FLY Express?

Thứ nhất, kinh nghiệm lvàagrave; yếu tố tivàecirc;n quyết đầu tivàecirc;n mvàagrave; bạn nvàecirc;n kiểm tra FLY Express lvàagrave; đơn vị cvàoacute; nhiều năm kinh nghiệm trong lịch vực vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a từ Việt Nam đi Úc. Từ đvàoacute; chvàuacute;ng tvàocirc;i cvàoacute; thể giải quyết mọi trường hợp phvàaacute;t sinh với đơn hvàagrave;ng của bạn một cvàaacute;ch nhanh chvàoacute;ng vvàagrave; đơn giản nhất cvàoacute; thể.

Thứ hai, givàaacute; thvàagrave;nh lvàagrave; điểm nhấn nổi trội của FLY Express FLY Express lvàagrave; một trong số rất ít đơn vị cvàoacute; dịch vụ vận chuyển với chi phvàiacute; tiết kiệm so với thị trường chung rất nhiều. Bạn hovàagrave;n tovàagrave;n cvàoacute; thể an tvàacirc;m với mức phvàiacute; như vậy khi gửi hvàagrave;ng đến Úc cho người thvàacirc;n & bvàegrave; bạn của bạn.

Thứ ba, đội ngũ nhvàacirc;n vivàecirc;n chuyvàecirc;n nghiệp vvàagrave; tận tvàigrave;nh FLY Express với đội ngũ nhvàacirc;n vivàecirc;n được đvàagrave;o tạo chuyvàecirc;n nghiệp cvàugrave;ng kinh nghiệm dvàagrave;y dặn, chắc chắn sẽ lvàagrave;m khvàaacute;ch hvàagrave;ng hvàagrave;i lvàograve;ng. Chvàuacute;ng tvàocirc;i khvàocirc;ng chỉ đưa về dịch vụ mvàagrave; hơn hết lvàagrave; đến sự ưng ý & tin tưởng đối với khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Thứ tư, thời gian giao nhận nhanh chvàoacute;ng & tận nơi Với phương chvàacirc;m “Nhận tận nhvàagrave; – Giao tận nơivàrdquo;, FLY Express luvàocirc;n nỗ lực hết mvàigrave;nh để rvàuacute;t ngắn thời gian vận chuyển nhất cvàoacute; thể đối với hvàagrave;ng hvàoacute;a của bạn.

Thứ năm, phương thức vận chuyển linh hoạt vvàagrave; đa dạng FLY Express đưa về cho bạn đa dạng cvàaacute;c loại hvàigrave;nh vận chuyển cũng như cước phvàiacute; tương đương. bạn cũng cvàoacute; thể thoải mvàaacute;i lựa chọn gvàoacute;i phvàugrave; hợp với nhu cầu của mvàigrave;nh.

Thứ svàaacute;u, FLY Express đang lvàagrave; đối tvàaacute;c vận tải của những hvàatilde;ng bay cvàugrave;ng hvàatilde;ng tvàagrave;u lớn. FLY Express lvàagrave; đối tvàaacute;c của cvàaacute;c hvàatilde;ng lớn như: DHL, UPS, FEDEX, TNT

Thứ bảy, đưa về sự an tvàacirc;m đối với khvàaacute;ch hvàagrave;ng Chvàuacute;ng tvàocirc;i sẽ gửi cho bạn thvàocirc;ng tin về lộ trvàigrave;nh theo dvàotilde;i hvàagrave;ng hovàaacute; sau khi gửi hvàagrave;ng cũng như bảo hiểm hvàagrave;ng hovàaacute; 100% nvàecirc;n bạn hovàagrave;n tovàagrave;n an tvàacirc;m với hvàagrave;ng hvàoacute;a của mvàigrave;nh. Để cvàoacute; được tự tvàiacute;n nhiệm của khvàaacute;ch hvàagrave;ng như ngvàagrave;y hvàocirc;m nay, FLY Express đvàatilde; nỗ lực khvàocirc;ng ngừng để nvàacirc;ng cao chất lượng dịch vụ cũng như xvàacirc;y dựng cho mvàigrave;nh những mức givàaacute; tối ưu nhất để đưa về cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng sự lựa chọn hovàagrave;n hảo nhất. Để đvàaacute;p ứng nhu cầu chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a từ Việt Nam sang Úc nvàecirc;n chvàuacute;ng tvàocirc;i cung ứng dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi Úc với nhiều hvàigrave;nh thức cho bạn lựa chọn:

 • Chuyển phvàaacute;t nhanh givàaacute; rẻ: Thời gian vận chuyển dao động từ 3 – 4 ngvàagrave;y thvàocirc;ng qua DHL, UPS.
 • Chuyển phvàaacute;t tiết kiệm: Thời gian vận chuyển dao động từ 6 – 7 ngvàagrave;y thvàocirc;ng qua Fedex.
 • Chuyển phvàaacute;t sivàecirc;u tiết kiệm: Thời gian vận chuyển khoảng 2 tuần thvàocirc;ng qua TNT, bưu điện EMS, Viettel, VietnamPost.

Tuy nhivàecirc;n khi khi thời gian được rvàuacute;t gọn thvàigrave; chi phvàiacute; sẽ tăng lvàecirc;n. Chi phvàiacute; gửi hvàagrave;ng đi Úc phụ thuộc vvàagrave;o hvàigrave;nh thức, loại hvàagrave;ng hvàoacute;a, trọng lượng, givàaacute; trị của hvàagrave;ng hvàoacute;a, khu vực người nhận khi gửi hvàagrave;ng.

Cvàaacute;c hvàigrave;nh thức chuyển phvàaacute;t nhanh đi Úc

Chuyển phvàaacute;t nhanh đi Úc bằng đường hvàagrave;ng khvàocirc;ng

 • Chuyển phvàaacute;t nhanh đi Úc với điểm mạnh nhanh chvàoacute;ng, tiết kiệm thời gian. Phvàugrave; hợp với cvàaacute;c yvàecirc;u cầu cấp bvàaacute;ch về: giấy tờ, hợp đồng, chứng từ mẫu livàecirc;n quan đến cvàaacute;c hoạt động Marketing. Thời gian vận chuyển chỉ với cùng 1-2 ngvàagrave;y lvàagrave;m việc
 • Ngovàagrave;i ra, cvàograve;n cvàoacute; dịch vụ chuyển phvàaacute;t thường với thời gian từ 4-5 ngvàagrave;y vvàagrave; 7-10 ngvàagrave;y lvàagrave;m việc. (Tuỳ theo dịch vụ quvàyacute; khvàaacute;ch chọn lựa sẽ cvàoacute; mức cước givàaacute; cước tương ứng phvàugrave; hợp)
 • Chuyển phvàaacute;t nhanh đi Úc giao tận nơi bằng dịch vụ DHL, FedEx, UPS, TNT.
 • Gửi hvàagrave;ng đi úc qua bưu điện dvàagrave;nh cho quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng yvàecirc;u thvàiacute;ch loại hvàigrave;nh dịch vụ vận chuyển truyền thống.

Vận chuyển hvàagrave;ng đi Úc bằng đường biển

FLY Express luvàocirc;n cvàoacute; chuyến xuất hvàagrave;ng đi Úc bằng đường biển (Sea cargo) trong tuần. Từ vận tải lẻ (LCL), đến vận tải nguyvàecirc;n kiện (FCL).

Đvàoacute;ng gvàoacute;i kiện hvàagrave;ng đvàuacute;ng tivàecirc;u chuẩn xuất khẩu quốc tế.

Kiểm kvàecirc;, lvàagrave;m vận đơn đầy đủ. Giải quyết cvàaacute;c loại giấy tờ, thủ tục hvàagrave;nh chvàaacute;nh hải quan gọn lẹ vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a xuất khẩu qua Úc.

Dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi Úc gồm cvàoacute; những mặt hvàagrave;ng nvàagrave;o?

Ngovàagrave;i cvàaacute;c loại hvàagrave;ng hvàoacute;a cấm như: Chất nổ, svàuacute;ng đạn, ma tvàuacute;y, chất kvàiacute;ch thvàiacute;ch, hvàoacute;a phẩmvàhellip; dịch vụ của chvàuacute;ng tvàocirc;i nhận vận chuyển mọi mặt hvàagrave;ng cvàograve;n lại gồm có:

 • Gửi chứng từ, hồ sơ đi Úc
 • Gửi đồ cvàaacute; nhvàacirc;n qua Úc
 • Cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng thời trang: quần áo, givàagrave;y dvàeacute;p, tvàuacute;i xvàaacute;chvàhellip;
 • Cvàaacute;c loại mỹ phẩm, đồ phụ kiện lvàagrave;m đẹp
 • Gửi thực phẩm đi úc
 • Cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng thủ cvàocirc;ng, mỹ nghệ
 • Tranh ảnh, đồ thờ cvàuacute;ng, tượng phật, tượng chvàuacute;a.
 • Cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng cvàocirc;ng nghệ: Smartphone, Máy tính xách tay, mvàaacute;y đọc svàaacute;chvàhellip;
 • Cvàaacute;c loại hvàagrave;ng gia dụng
 • Cvàaacute;c loại thực phẩm khvàocirc;.
 • Cvàugrave;ng nhiều mặt hvàagrave;ng khvàaacute;c.

Những mặt hvàagrave;ng nvàagrave;o khvàocirc;ng được phvàeacute;p gửi đi Úc?

Trước khi lvàecirc;n mvàaacute;y bay, hvàagrave;ng hvàoacute;a của bạn phải trải qua sự xem xvàeacute;t nghivàecirc;m ngặt về quy cvàaacute;ch đvàoacute;ng gvàoacute;i hvàagrave;ng cũng như xem xvàeacute;t xem mặt hvàagrave;ng đvàoacute; cvàoacute; thuộc danh svàaacute;ch cấm hay khvàocirc;ng.Bạn cvàoacute; thể tìm hiểu thêm cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng khvàocirc;ng được phvàeacute;p gửi đi sau đvàacirc;y:

– Cvàaacute;c loại ấn phẩm, văn hvàoacute;a livàecirc;n quan đến chvàiacute;nh trị cũng như văn hvàoacute;a phẩm đồi trụy, phản động, tvàagrave;i liệu phản quốc, tuyvàecirc;n truyền chống phvàaacute; chủ nghĩa nhvàagrave; nước. – Cvàaacute;c loại vật phẩm vi phạm quy định của nhvàagrave; nước về hvàagrave;ng cấm gửi, cấm xuất khẩu sang nước khvàaacute;c.

– Sinh vật, động vật sống.

– Chất hvàoacute;a học mang tvàiacute;nh chất ăn mvàograve;n như axit, ắc quy, pin.

– Những mặt hvàagrave;ng từ da động vật như lvàocirc;ng vũ, lvàocirc;ng cừu.

– Vũ khvàiacute; đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật hoặc vũ khvàiacute; quvàacirc;n sự, đao, kiếm, dao kvàeacute;o, dao găm, …

– Vật liệu dễ gvàacirc;y chvàaacute;y nổ nguy hiểm hoặc lvàagrave;m mất dọn dẹp, ô nhiễm mvàocirc;i trường.

– Cấm cvàaacute;c chất livàecirc;n quan đến kvàiacute;ch thvàiacute;ch như ma tvàuacute;y, chất kvàiacute;ch thvàiacute;ch thần kinh, cvàaacute;c loại phẩm bột.

– Kim loại quvàyacute; hiếm như vvàagrave;ng, bạc, bạch kim,… hoặc đvàaacute; quvàyacute;, cvàaacute;c sản phẩm được chế tác kim khvàiacute; quvàyacute;, đvàaacute; quvàyacute;… cũng sẽ bị cấm khvàocirc;ng vận chuyển sang Úc.

– Cvàaacute;c vật phẩm vận chuyển hvàagrave;ng đi Canada & quốc tế thuộc hvàagrave;ng hvàoacute;a cấm nơi sản xuất từ Việt Nam vvàagrave; cấm nhập, lưu thvàocirc;ng vvàagrave;o nước bạn.

FLY Express sẽ từ chối nhận những đơn hvàagrave;ng livàecirc;n quan đến cvàaacute;c mặt hvàagrave;ng trvàecirc;n đvàacirc;y. Nếu phvàaacute;t hiện vận chuyển cvàaacute;c sản phẩm bị cấm gửi sang Úc bạn cvàoacute; thể bị phạt, bị tịch thu hoặc đối với cvàaacute;c chất cấm như ma tvàuacute;y thvàigrave; sẽ bị giam giữ khvàaacute; phiền phức. Để trvàaacute;nh mất thời gian của đvàocirc;i bvàecirc;n, bạn nvàecirc;n suy xvàeacute;t trước khi gửi hvàagrave;ng nhvàeacute;!

Bảng Bvàaacute;o Givàaacute; Gửi hvàagrave;ng đi Úc mới nhất 2021

FLY Express lvàagrave; đơn vị chuyvàecirc;n vận chuyển hvàagrave;ng đi Úc, cvàoacute; livàecirc;n kết uy tvàiacute;n với những hvàatilde;ng chuyển phvàaacute;t nhanh DHL, UPS, FedEx, TNTvàhellip; nổi tiếng trvàecirc;n tovàagrave;n cầu. theo đvàoacute;, FLY Express cvàoacute; thể thương lượng mức givàaacute; giảm đvàaacute;ng kể, chvàiacute;nh svàaacute;ch ưu đvàatilde;i cũng tốt hơn.

quvàaacute; trvàigrave;nh Gửi hvàagrave;ng đi Úc tại Fly Express

quy trvàigrave;nh Gửi hvàagrave;ng đi Úc của cvàocirc;ng ty chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế FLY Express cực kvàigrave; đơn giản, cvàaacute;c thủ tục xuề xvàograve;a đvàatilde; được rvàuacute;t ngắn. Nhờ vậy givàuacute;p người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian vvàagrave; cvàocirc;ng sức đvàaacute;ng kể. Nếu bạn vẫn cvàograve;n đấy phvàacirc;n vvàacirc;n khvàocirc;ng biết cvàoacute; nvàecirc;n dvàugrave;ng dịch vụ gửi hvàagrave;ng của FLY Express hay khvàocirc;ng thvàigrave; hvàatilde;y theo dvàotilde;i quy trvàigrave;nh gửi hvàagrave;ng an tovàagrave;n dưới đvàacirc;y, chắc chắn sẽ khvàocirc;ng lvàagrave;m givàuacute;p bạn đưa ra quyết định svàaacute;ng suốt nhất.

Trvàigrave;nh tự Gửi hvàagrave;ng đi Úc của Fly Express gồm cvàoacute; 5 bước đvàoacute; lvàagrave;:

Bước 1: Nhận thvàocirc;ng tin của khvàaacute;ch hvàagrave;ng

Nhvàacirc;n vivàecirc;n tư vấn của Fly Express sẽ tiếp nhận thvàocirc;ng tin của khvàaacute;ch hvàagrave;ng qua cvàaacute;c website, trang thương mại điện tử hoặc cvàaacute;c mạng xvàatilde; hội như facebook, zalo,…Tiếp đến sẽ tư vấn, giải đvàaacute;p thắc mắc của bạn vvàagrave; givàuacute;p bạn lựa chọn phương thức vận chuyển hvàagrave;ng hvàoacute;a phvàugrave; hợp nhất.

Bước 2: Bảng Bvàaacute;o Givàaacute; theo nhu cầu của khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Tvàugrave;y thuộc vvàagrave;o kvàiacute;ch thước vvàagrave; trọng lượng hvàagrave;ng hvàoacute;a mvàagrave; nhvàacirc;n vivàecirc;n của Fly Express sẽ Bảng Bvàaacute;o Givàaacute; cước vận chuyển của bạn. Nếu khvàaacute;ch hvàagrave;ng đồng ý, đơn vị sẽ triển khai việc như dvàaacute;n mvàatilde;, kvàyacute; phối hợp đồng vận chuyển để đảm bảo quyền lợi của bạn. Trong trường hợp khvàaacute;ch hvàagrave;ng khvàocirc;ng đồng ý với mức cước phvàiacute; Fly Express đưa ra thvàigrave; khvàocirc;ng phải thanh tovàaacute;n bất kể một khoản phvàiacute; nvàagrave;o.

Bước 3: kiểm tra tvàigrave;nh trạng của sản phẩm hvàagrave;ng hvàoacute;a

Úc lvàagrave; một trong những vương quốc khvàoacute; tvàiacute;nh nvàecirc;n việc Gửi hvàagrave;ng đi Úc cũng cần phải được kiểm tra nghivàecirc;m ngặt. Nhvàacirc;n vivàecirc;n sẽ xem xvàeacute;t lvàocirc; hvàagrave;ng của bạn nếu đạt yvàecirc;u cầu chvàuacute;ng tvàocirc;i sẽ đvàoacute;ng gvàoacute;i vvàagrave; vận chuyển tới cvàaacute;c cảng biển, svàacirc;n bay để Gửi hvàagrave;ng đi Úc. Cvàaacute;c đơn hvàagrave;ng khvàocirc;ng đạt yvàecirc;u cầu chvàuacute;ng tvàocirc;i sẽ livàecirc;n hệ tới khvàaacute;ch hvàagrave;ng.

Bước 4: Theo dvàotilde;i hvàagrave;nh trvàigrave;nh đơn hvàagrave;ng

Sau khi hvàagrave;ng hvàoacute;a được vận chuyển, nhvàacirc;n vivàecirc;n Fly Express sẽ theo dvàotilde;i vvàagrave; thvàocirc;ng bvàaacute;o tới khvàaacute;ch hvàagrave;ng trong trường hợp gặp sự cố trong quvàaacute; trvàigrave;nh vận chuyển.

Bước 5: Hvàagrave;ng đến nơi người nhận

Hvàagrave;ng hvàoacute;a tới Úc sẽ được phvàacirc;n chia & giao bưu tvàaacute; đi phvàaacute;t. Trước khi phvàaacute;t hvàagrave;ng nhvàacirc;n vivàecirc;n bưu tvàaacute; sẽ livàecirc;n lạc với bạn để hẹn thời gian giao nhận bưu kiện. thu nhận cvàaacute;c phản hồi, đvàaacute;ng givàaacute; của khvàaacute;ch hvàagrave;ng về dịch vụ. Khvàaacute;ch hvàagrave;ng cvàoacute; quyền từ chối hoặc khiếu nại nếu hvàagrave;ng hvàoacute;a bị hỏng hvàoacute;c.

Bạn đang tvàigrave;m một cvàocirc;ng ty Gửi hvàagrave;ng đi Úc uy tvàiacute;n cho người thvàacirc;n hay đối tvàaacute;c ở Úc. Mỗi ngvàagrave;y cvàocirc;ng ty vận chuyển hvàagrave;ng hovàaacute; mở ra rất nhiều vậy lvàagrave;m sao để chọn được một cvàocirc;ng ty uy tvàiacute;n để đặt niềm tin vvàagrave;o ?

 • Fly Express lvàagrave; đơn vị đầu tivàecirc;n cam kết bảo hiểm hvàagrave;ng hvàoacute;a lvàecirc;n tới 100% givàaacute; trị hvàagrave;ng hvàoacute;a vvàagrave; hovàagrave;n cước nếu xảy ra trường hợp mất mvàaacute;t trong suốt tiến trvàigrave;nh vận chuyển.
 • Fly Express cung ứng dịch vụ nhận hvàagrave;ng vvàagrave; đvàoacute;ng gvàoacute;i miễn phvàiacute; tận nhvàagrave; cho khvàaacute;ch hvàagrave;ng cvàoacute; nhu cầu gửi hvàagrave;ng hvàoacute;a qua Úc.
 • Fly Express lvàagrave; đại lvàyacute; chvàiacute;nh thức của DHL, UPS, Fedex muốn mang đến quvàyacute; khvàaacute;ch hvàagrave;ng dịch vụ Gửi hvàagrave;ng đi Úc với givàaacute; cước sivàecirc;u tiết kiệm lvàecirc;n đến 30%.
 • FLY Express với thvàocirc;ng tin Địa Chỉ rvàotilde; rvàagrave;ng, minh bạch để khvàaacute;ch hvàagrave;ng an tvàacirc;m khi gửi hvàagrave;ng tại FLY Express.
 • Fly Express chuyvàecirc;n Gửi hvàagrave;ng đi Úc vvàagrave; quốc tế cho cả cvàaacute;c chủ hvàagrave;ng cvàaacute; nhvàacirc;n hay thương mại. Đặc biệt cung ứng mức givàaacute; rẻ hơn vvàagrave; tốt nhất dvàagrave;nh rivàecirc;ng cho người Việt muốn gửi kiện hvàagrave;ng đến Úc.
 • Fly Express với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế chvàuacute;ng tvàocirc;i hiểu rvàotilde; từng ngvàoacute;c ngvàaacute;ch những quy định & điều luật bvàecirc;n Úc.
 • Fly sẽ khai bvàaacute;o hvàagrave;ng hvàoacute;a phvàugrave; hợp để lvàocirc; hvàagrave;ng của bạn được thvàocirc;ng quan nhanh mvàagrave; khvàocirc;ng bị giữ lại bởi Hải quan Úc & phvàaacute;t hvàagrave;ng tới tay khvàaacute;ch hvàagrave;ng sớm nhất.

Địa Chỉ uy tvàiacute;n nhận Gửi hvàagrave;ng đi Úc – Fly Express

FLY Express hiểu rvàotilde;, chvàuacute;ng tvàocirc;i khvàocirc;ng phải lvàagrave; đơn vị duy nhất trvàecirc;n thị trường cung ứng dịch vụ gửi hvàagrave;ng đi nước ngovàagrave;i. Nhưng bằng kinh nghiệm lvàacirc;u năm & CvàAacute;I TvàAcirc;M của nghề, chvàuacute;ng tvàocirc;i tự hvàagrave;o lvàagrave; Địa Chỉ giao hvàagrave;ng quốc tế an tovàagrave;n – chất lượng – chu đvàaacute;o – givàaacute; rẻ mvàagrave; quvàyacute; khvàaacute;ch cvàoacute; thể tin tưởng “chọn mặt gửi vvàagrave;ngvàrdquo;.

Cam kết chuyển phvàaacute;t nhanh quốc tế của FLY Express:

FLY Express cam kết nhận & trao trả hvàagrave;ng đvàuacute;ng thời gian thỏa thuận bất kỳ khi nvàagrave;o khvàaacute;ch hvàagrave;ng cần (24/24). Việc nhận hvàagrave;ng & giao hvàagrave;ng cvàoacute; thể được ra mắt tận nơi hoặc nhận/giao tại svàacirc;n bay.

Ngovàagrave;i ra, FLY Express sẽ bảo đảm lộ trvàigrave;nh rvàotilde; rvàagrave;ng với kvàyacute; nhận giao hvàagrave;ng, thủ tục thvàocirc;ng quan nhanh chvàoacute;ng & giữ an tovàagrave;n cho hvàagrave;ng hvàoacute;a của bạn.

Với phương chvàacirc;m hoạt động “An tovàagrave;n – Nhanh – Givàaacute; rẻ – Chu đvàaacute;ovàrdquo;, FLY Express cung ứng giải phvàaacute;p đa dạng cho việc vận chuyển hvàagrave;ng ra nước ngovàagrave;i khvàocirc;ng mất mvàaacute;t hay hư hỏng, đvàaacute;p ứng đvàuacute;ng theo từng yvàecirc;u cầu cụ thể về thời gian vvàagrave; phương thức vận chuyển.

Mọi chi tiết thắc mắc về gửi hvàagrave;ng đi nước ngovàagrave;i của FLY Express, vui lvàograve;ng livàecirc;n hệ theo thvàocirc;ng tin phvàiacute;a dưới.

CvàOcirc;NG TY CHUYỂN PHvàAacute;T NHANH FLY

TẠI HỒ CHvàIacute; MINH – KV MIỀN NAM

 • Địa chỉ: 11 Hvàaacute;t Giang , Phường 2 , Quận Tvàacirc;n Bvàigrave;nh, TP. Hồ Chvàiacute; Minh
 • Smartphone: 090 11 999 04 (Ms.Kim Ngvàacirc;n)

TẠI quận 11 – KV MIỀN BẮC

 • Địa chỉ: 230 Nguyễn Huy Tưởng , Quận Thanh Xuvàacirc;n , Hvàagrave; Nội
 • Smartphone: 094 629 0088 (Ms.Nhi )

TẠI quận 11 – KV MIỀN TRUNG

 • Địa chỉ: 635 Trần Cao Vvàacirc;n , Quận Thanh Khvàecirc;, Đvàagrave; Nẵng
 • Smartphone: 090 11 999 40 (Ms.Thivàecirc;n Thảo)

Từ khóa: Gửi hàng đi Úc Nơi Đâu nhanh gọn Nhất Hiện Nay, Gửi hàng đi Úc Nơi Đâu nhanh gọn Nhất Hiện Nay, Gửi hàng đi Úc Nơi Đâu nhanh gọn Nhất Hiện Nay

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *